INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školka bude otevřena od pondělí 25.5. v normální provozní době. Přihlášené děti donesou první den podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, jinak nebudou moci být vpuštěny do MŠ. Dodržujte prosím hygienická pravidla pro pobyt v MŠ (viz. níže). Další informace k provozu MŠ a ke školnému obdržíte u paní učitelky Ošťádalové, popřípadě pište, telefonujte.


Znovuotevření mateřské školy 25.5.2020

Informace o obnovení provozu mateřské školy Žerotín a jejich podmínkách

Znovuotevření mateřských škol je primárně určeno dětem rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Provozní doba mateřské školy Žerotín bude zachována, provoz MŠ bude probíhat po celý den za zpřísněných hygienických podmínek, naplněnost MŠ bude tedy skupina do 15 dětí. Tato skupina se nebude měnit ani doplňovat. Ministerstvo zdravotnictví definovalo následující rizikové faktory, kdy doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte důkladně zvážili nutnost účasti dítěte v mateřské škole.

Rizikové faktory:

1. Ve společné domácnosti žije osoba straší 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí chronickým onemocněním plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí poruchou imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí těžkou obezitou (BMI nad 40 kg/m2).

6. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí farmakologicky léčeným diabetem mellitus.

7. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí chronický onemocněním ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí onemocněním jater (primární nebo sekundární).

Pokud shledáte, že účast Vašeho dítěte v mateřské škole je nezbytná, před prvním vstupem do MŠ zákonný zástupce podepíše u paní učitelky seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví (rizikové faktory viz. výše), dále pak čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění u dítěte (rýma, kašel, dušnost, teplota,..). Jelikož podpis těchto dokumentů je podmínkou pro účast Vašeho dítěte v MŠ, je nutné, aby první den přivedl dítě do mateřské školy jeden ze zákonných zástupců.

Pokud u dítěte přetrvávám rýma nebo kašel alergického původu, je nutné přinést o těchto příznacích potvrzení od lékaře!

Bezpečnost a hygiena

 • Při příchodu do MŠ děti i doprovod použijí připravenou desinfekci na ruce.
 • Předávání dětí (i vyzvedávání dětí) bude probíhat za zvýšené opatrnosti – v šatně budou přítomni maximálně dvě děti s doprovodem, ostatní rodiče čekají před školou ve 2m odstupech. Rouška na ústech u dítěte i doprovodu.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění COVID - 19.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Doprovázející osoba NESMÍ vstupovat do třídy mateřské školy (při vyzvedávání dětí ani do školní zahrady)
 • Před vstupem do třídy si dítě myje důkladně ruce (min 20–30 s) mýdlem a vodou.
 • Je doporučeno, aby si děti častěji myly a dezinfikovaly ruce (po činnosti, před změnou činnosti, samozřejmě po použití WC, před jídlem apod.)
 • Při vstupu do školy je zákonný zástupce povinen na vyzvání pracovníka školy nechat podrobit dítě bezkontaktnímu měření teploty.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách mateřské školy nosit NEMUSÍ, ale mohou. V případě, že zákonní zástupci požadují, aby jejich dítě nosilo roušku, předají tento požadavek při prvním nástupu do MŠ pedagogickému pracovníkovi PÍSEMNĚ s uvedením jména dítěte a zákonného zástupce. V takovém případě pak musí být dítě na každý den vybaveno minimálně 3 kusy roušky (látkový tunel) a sáčkem na uložení roušky. Rouška nesmí být na zavazování a po sejmutí musí dítěti zůstat na krku. Nedodržení tohoto pravidla je důvodem k nevpuštění dítěte do školky.
 • Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 • Ruší se ústní hygiena dětí spojená s čištěním zubů po obědě.
 • Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby zajistil, dostatečný prostor mezi lehátky (bude snížen počet lehátek!)
 • Celodenní strava bude zajištěna normálně. Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.
 • Třída bude častěji větraná, doporučuje se častější pobyt venku.
 • Děti si nesmí nosit do školky svoje hračky ani plyšáky.
 • Pokud by během dne nějaké dítě vykazovalo některý s možných příznaků COVID-19 (kašel, rýma, zvýšená teplota, náhlá ztráta čichu nebo chuti apod.), bude ihned umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci k okamžitému vyzvednutí dítěte.

Kritéria naplnění skupiny do 15 dětí:

· Děti zaměstnaných rodičů

· Děti, kteří plní povinnou školní docházku (předškoláci)

· Ostatní děti podle věku od nejstaršího po nejmladší

Návrat do mateřské školy:

 • Informaci o nástupu dítěte do mateřské školy po přerušení provozu předají zákonní zástupci do 18.5. písemnou formou (přihláška, e-mail) nebo nahlásí telefonicky vedoucí učitelce a přihlášku přinesou při prvním vstupu do MŠ.
 • Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být ale dle aktuální situace pozměněna. Prosím sledujte web školy.

Dokumenty ke stažení a k přečtení


V Žerotíně dne 8.5.2020

Informace ohledně školného

Žádáme rodiče, aby nerušili příkazy k úhradě školného. Po ukončení nouzového stavu (pravděpodobně polovina května) provedeme vyúčtování a poměrnou část ( za období uzavření školky) Vám vrátíme zpět. Chceme tak předejít zmatkům v platbách. Děkujeme za pochopení.


Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vedení Základní školy a mateřské školy Žerotín, příspěvkové organizace, po dohodě se Zřizovatelem rozhodlo


o přerušení provozu mateřské školy

z provozních důvodů a to

od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

V Žerotíně dne 13.3.2020

Mgr. Marie Slimaříková, ředitelka školy


Informace pro rodiče:

Rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem (do 10 let věku) ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Dle aktuálního rozhodnutí se to týká i dětí v předškolních zařízeních, pokud dojde k přerušení provozu. Formulář žádosti si můžete vyzvednout v mateřské škole.

Září

2.9. Zahájení nového školního roku 2019/20 v ZŠ

19.9. Třídní schůzky v 16.00

20.9. Divadlo v MŠ - "O chytré princezně" (Dan Taraba)

23.9. Logopedická depistáž

Říjen

1.10. Divadlo v MŠ - "Princezna na hrášku" (Moravské divadlo Olomouc)

5.10. Sběr železného odpadu (ve spolupráci se Sokolem)

19., 20.10. Podzimní výstava v KSZ Žerotín

2. - 8. 10. Sběr starého papíru

25.10. Vyšetření očí - Vizus (pro zájemce)


Listopad

5.11. Uspávání broučků

6.11. Fotografování pro zájemce (zimní tematika), 8.30

12.11. Tancohrátky - "Dovádění se zvířátky"

19.11. Projektový den - "Stavitel města"

26.11. Beseda pro rodiče "Předškolní zralost"

Prosinec

2.12. Vánoční vyrábění s rodiči

6.12. Vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ, dopoledne

Rozsvěcování vánočního stromu + mikulášská nadílka (OÚ), od 17.00

12.12. "Hlídali jsme Ježíška" - divadlo v Uničově

12.12. Jarmark

16.12. Vánoční příběh - taneční spolek Hagnózek

17.12. Nadílka pod stromečkem

Leden

13.1. 2020 Sluňákov

17.1. 2020 Rodičovský ples

18.1. 2020 Dětský karneval

29.1. Beseda pro rodiče v ZŠ - "Jak zvládat stres"

30.1. Vystoupení dětí dramatického kroužku v MŠ

Únor

od 10.2. Plavecká výuka SD

12.2. 2020 Prevence dentální hygieny (studenti lékařské fakulty)

13.2. 2020 Planetárium

20.2. divadlo v Uničově "Když jde kůzle otevřít!

26.2. "Kovárna" - projektový den

Březen

3.3. Návštěva místní knihovny

5.3. "Na čem záleží" - beseda pro rodiče na téma "Komunikace jako nástroj dobrých vztahů"

11.3. maňáskové divadlo v MŠ - zrušeno

24.3. divadlo v Uničově "Veselá pouť - Jů a Hele" - zrušeno

26.3. Návštěva předškoláků ve škole "Jeden den školákem" - zrušeno

26.3. 16.00 Třídní schůzky - zrušeno

Duben

Velikonoční tvoření

7.4. Zápis do 1.třídy ZŠ v Žerotíně - proběhne bezkontaktně, podrobnosti na stránkách školy

Dopravní hřiště ve Šternberku - SD - zrušeno

30.4. Beseda s Obecní policií - zrušeno

Květen

4. - 12.5. Zápis do MŠ - bezkontaktně

22.5. Den matek - besídka - zrušeno

27.5. Projektový den - "Žabí stezkou" Tršice - zrušeno

Červen

11.6. Školní výlet - hrad Úsov (didaktická pohádka, ukázky řemesel....) - zrušeno

11.6. Fotografování dětí - skupinová + předškoláci na tablo

23.6. Den otců - zrušeno

24.6. Rozloučení se školkou + Noc beze strachu (předškoláci)

30.6. Končí provoz MŠ

1.7. - 14.8. hlavní prázdniny - MŠ uzavřena

17.8. Začíná prázdninový provoz
Provozní doba - 6.15 - 16.15