Aktuality ZŠ

Na aktuální fotky i fotky z předešlých let, se dostanete pokud se fotogalerií "proklikáte" přes "šipky".

Informace k týdnu 22.6. - 30.6.

 • V úterý 23.6. - mléko a ovoce do škol (vezměte si na to batůžky nebo tašky)

 • Odevzdávání učebnic bude ve středu a ve čtvrtek (24.6. a 25.6.), prosíme žáky, aby je přinesli vygumované, bez obalů a slepené!

 • Ve čtvrtek od 16 hodin bude na školní zahradě LOUČENÍ S PÁŤÁKY.

 • V pátek 26.6. na školním hřišti sportovní den - sportovní oblečení a obuv!

 • V pondělí 29.6. - výlet do okolí obce (s sebou batůžek s pitím a svačinou, sportovní obuv a oblečení. Vrátím se na oběd.

Pokud chtějí na tyto akce přijít i ostatní děti, které se vzdělávají doma, ať se domluví s třídními učiteli a donesou s sebou podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění u dítěte (viz. níže).

 • V úterý - slavnostní předávání vysvědčení (8 - 9 hodin). Tento den již nebude oběd a ŠD.

Individuální třídní schůzky ve čtvrtek 18.6.2020

Třídní schůzky jsou ve formě individuální konzultace od 13 do 16.30 hodin. Na disku pro rodiče máte sdílený dokument, zapisujte se prosím do tabulky k jednotlivým časům a učitelům, abychom se zbytečně neshromažďovali ve škole ve větší skupině. Popřípadě se domluvte na čas s učiteli telefonicky (739 408 233, 602 356 985).

Dostanete informace k hodnocení žáků v době mimořádného opatření, hodnocení žáků za II. pololetí, odevzdávání učebnic, rozdávání vysvědčení a ukončení školního roku, zahájení školního roku nového, plavání, škola v přírodě, zrušené aktivity a další.

Ve čtvrtek 18.6. 2020 od 16 hodin bude schůzka rodičů budoucích prvňáčků

v I. třídě, p. uč. Slimaříková. Informace telefonicky 739 408 233.

Informace k otevření škol od 25.5. 2020

Informace pro přihlášené

Všichni, kdo odevzdali přihlášku, nastoupí do školy v pondělí 25.5., vyučování začíná v 8 hodin. Po ranní kontrole u vchodu, bude probíhat výuka ve dvou skupinách (I -1. a 2. ročník, II - 3.,4.,5, ročník). První den s sebou přineste ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (dostali jste je do schránky nebo je možno jej vytisknout (viz. níže), bez tohoto dokumentu nebudou děti vpuštěny do školy! Pro žáky i zaměstnance školy platí hygienická pravidla (viz. níže), vybavte děti prosím čistými rouškami v sáčku. Harmonogram výuky propojíme s výukou pro děti, které zůstávají doma. Další informace budou průběžně v úkolníčku. V případě nejasností volejte nebo pište na e-mail.

Obědy budou pro přihlášené (odhlašujete již sami ve školní jídelně Újezd)

Školní družina pro přihlášené (ve dvou skupinách) 12-16 hodin (ranní družina není!)

Informace k otevření škol od 25. 5 2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám vyjádřit poděkování za Vaši dosavadní spolupráci, trpělivost a ochotu v této mimořádné době. Moc si toho vážím, s jakým nasazením pomáháte svým dětem ve vzdělávání.

V souvislosti s uvolňováním opatření bude naše škola zpřístupněna žákům 1. stupně od pondělí 25.5.2020 do konce školního roku.

Vzhledem ke stále měnícím se informacím sledujte prosím aktuální informace na webu školy.


Informace ke znovuotevření školy (dle manuálu MŠMT a hygienických doporučení):


Docházka není povinná, program ve škole bude probíhat za dodržení stanovených hygienických pravidel (viz. níže).

 • naše škola zajistí vzdělávání ve škole pro 1 skupinu, tj. 15 žáků. Složení skupiny 1.-5. ročník bude neměnné po celou dobu docházky, dítě lze zařadit do skupiny nejpozději 25.5.2020

 • vzdělávací aktivity budou probíhat v dopoledních hodinách, odpoledne naváže program školní družiny

 • ranní družina nebude

 • oběd bude zajištěn v normálním režimu (dovoz stravy ŠJ Újezd), je třeba se přihlásit na www. strava.cz nebo přímo ve školní jídelně (přesnější informaci předá ŠJ Újezd až před nástupem do škol)

 • o zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitelka školy (viz. kritéria níže)

 • žáci, kteří se budou i nadále vzdělávat doma, budou pokračovat ve stejném režimu a budou mít možnost konzultací s učitelem

Podmínky otevření škol:

Ministerstvo zdravotnictví definovalo následující rizikové faktory, kdy doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte důkladně zvážili nutnost účasti dítěte při vzdělávání ve škole.

Rizikové faktory:

1. Ve společné domácnosti žije osoba straší 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí chronickým onemocněním plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí poruchou imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí těžkou obezitou (BMI nad 40 kg/m2).

6. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí farmakologicky léčeným diabetem mellitus.

7. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí chronický onemocněním ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Dítě samo nebo někdo v domácnosti trpí onemocněním jater (primární nebo sekundární).

Pokud shledáte, že účast Vašeho dítěte v základní škole je nezbytná, před prvním vstupem do ZŠ zákonný zástupce podepíše u pedagogického pracovníka seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví (rizikové faktory viz. výše), dále pak čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění u dítěte (rýma, kašel, dušnost, teplota,..). Podpis těchto dokumentů je podmínkou pro účast Vašeho dítěte v ZŠ, bez podepsaného dokumentu (s datem 25.5.) nebude žák vpuštěn do školy. Pokud u dítěte přetrvává rýma nebo kašel alergického původu, je nutné přinést o těchto příznacích potvrzení od lékaře!

Pravidla bezpečnosti a hygieny:

 • Příchod do školy v roušce*(, před školou se dodržují 2m odstupy (neshlukujte se!).

 • Doprovod předá dítě pověřenému pedagogickému pracovníkovi před školou, do školy nemá přístup.

 • Žák se podrobí tzv. rannímu filtru. – odpoví na otázku, zda se cítí zcela zdráv, bude mu orientačně změřena teplota bezdotykovým teploměrem.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění COVID - 19.

 • Žáci se v šatně nezdržují, ihned po přezutí a převlečení odchází do třídy.

 • Při příchodu do ZŠ (nejpozději po převlečení a přezutí v šatně) použije žák dezinfekci na ruce.

 • Žáci i ostatní přítomní zaměstnanci se ve společných prostorech pohybují výhradně v roušce (respirátoru), při přesunech skupiny se dodržují odstupy (žáci i dospělí 2m, nejméně 1,5m)

 • Žák potřebuje na 1 den 3 čisté roušky (v jedné přichází, nejméně dvě má na výměnu), dále sáček na odložení použitých roušek, které donese domů.

 • Žáci si častěji myjí a desinfikují ruce – dle doporučení po každém vzdělávacím bloku, před změnou činnosti, samozřejmě po použití WC, před jídlem apod.), k utírání budou sloužit jednorázové papírové ubrousky.

 • Žáci a pedagogičtí pracovníci NEMUSÍ používat roušky při výuce (tzv. frontální), kdy žáci sedí v rozestupech v lavicích, při ostatních činnostech a při pohybu ve společných prostorech roušku nosí. Pokud trváte na nošení roušky během celého dne, sdělte to písemně spolu s přihláškou.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Prostory třídy budou častěji větrány, žákům bude umožněn častější pobyt venku (školní zahrada) dle programu.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce žáka omlouvá z nepřítomnosti (nejlépe dopředu telefonicky).

 • Celodenní strava bude zajištěna normálně. Vydávání neodhlášeného obědu nebude možné.

 • Pokud by během dne nějaké dítě vykazovalo některý s možných příznaků COVID-19 (kašel, rýma, zvýšená teplota, náhlá ztráta čichu nebo chuti apod.), bude ihned umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 • Vyzvedávání žáků: pokud žák neodchází ze školy sám, doprovod čeká po zazvonění a ohlášení před školou do jeho příchodu. Pravidla platí podobná jako u ranního příchodu.

 • Tato pravidla platí po celý den (i pro školní družinu).

(*rouška, nebo jiná ochranná pomůcka zakrývající nos a ústa dle doporučení ministerstva zdravotnictví, dále jen rouška.)

Provoz školy a školní družiny:

 • Nástup do základní školy v pondělí 25.5., přihlášky do 18.5.2020

 • Příchod do školy 7.30 – 8.00.

 • Vzdělávací program bude probíhat 8.00-12.00 hodin, následuje oběd v jídelně.

 • Pokud žák neodchází domů (dojíždějící na autobus) může se účastnit školní družiny (taktéž pouze žáci této 1 skupiny) po obědě do 16 hodin. Pobyt ve školní družině je dobrovolný, paní vychovatelka zapisuje docházku. Školní družina bude v co největší možné míře probíhat venku na školní zahradě.

 • ranní družina nebude

Kritéria naplnění skupiny do 15 dětí:

 • Děti zaměstnaných rodičů (zejména návrat do zaměstnání po OČR)

 • Děti s SPU

Informace k nástupu žáka do ZŠ:

 • Informaci o nástupu žáka do základní školy po přerušení provozu předají zákonní zástupci do 18.5. písemnou formou (přihláška na e-mail reditelna@zsmszerotin.cz) nebo osobně v ředitelně školy.

 • Čestné prohlášení první den nástupu (25.5.)

Aktualizace informací:

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být ale dle aktuální situace pozměněna. Sledujte prosím web školy.

Dokumenty ke stažení a přečtení

Čestné prohlášení

Přihláška ZŠ

Ochrana zdraví - manuál MŠMT

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízeníBatůžkový projekt

Batůžkový projekt pokračuje do konce školního roku. Batůžky můžete průběžně donést do školy. Informace najdete na:

http://www.batuzkovyprojekt.cz/download/MMCZ-Backpack-flyer.pdf

Děkuji všem, kteří se zapojili do soutěže "Navrhni logo školy", soutěž byla ukončena.

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020/2021

Seznam na dveře školy - přijatí žáci 2020

Škola v přírodě

Vzhledem k mimořádnému opatření a doporučením vlády, je škola v přírodě přesunuta na podzimní termín:

21.9. - 25.9. 2020. Pokud jste ještě nezaplatili, můžete tak učinit do konce června. Žákům pátého ročníku bude platba vrácena.

Soutěž "navrhni logo školy" prodloužena do 30. dubna. Bližší informace jsou v záložce Akce & soutěže

Zápis do prvního ročníku 2020 - bezkontaktně

Vzhledem k mimořádnému opatření se zápis do prvního ročníku uskuteční ve dnech 7.4. - 20.4. 2020 a to bezkontaktně, jen na základě zaslání žádosti zákonným zástupcem, bez přítomnosti dítěte (žádost níže ke stažení). Proběhne tedy pouze formální část zápisu (motivační ne).

Zasílat můžete těmito způsoby:

 • poštou doporučeně na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace, Žerotín 64, 784 01)

 • e-mailem s elektronickým podpisem (reditelna@zsmszerotin.cz)

 • datovou stránkou (7rxvwn7)

 • osobně v kanceláři školy (po telefonické domluvě 739 408 233), při dodržení všech nařízených hygienických zásad

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, pdf

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, doc

Žádost o odklad školní docházky, pdf.

Žádost o odklad školní docházky, doc.

Informace k zápisu do prvního ročníku 2020/2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví se uzavírá základní škola a školní družina s účinností ode dne 11.3.2020 do odvolání.

Mimořádné opatření

Další informace:

V době mimořádného opatřeni sledujete záložku Pro rodiče - Úkolníčky na webu školy. Tam budou zadávány úkoly a procvičování pro žáky.

Konzultace telefonem 585 380 296, 739 408 233 nebo emailem na učitele:

macalova@zsmszerotin.cz, slimarikova@zsmszerotin.cz, josefcuk@zsmszerotin.cz

Obědy mají všichni žáci školy odhlášené, obědy se již nevydávyjí.

Rodič může žádat ošetřovné na dítě do 10 let, formulář je k dispozici v kanceláři školy, je třeba předem zavolat a domluvit se na předání dokumentu (do schránky nebo poslat scan).

Soutěž - Navrhni nové logo školy

Informace najdete v záložce Akce & Soutěže

Expedice Borneo

Ve středu 4.3. se žáci zúčastní programu manželů Motáňových z cyklu "Zázračná planeta" Expedice Borneo. Odjezd 6.50 ze Žerotína (kaple), z Hnojic odjezd 6.55. Následující program bude pro žáky 3.-5. ročníku - interaktivní program v Arcibiskupském paláci.

Školní karneval

V pondělí 24.2.2020 proběhne ve Školní družině KARNEVAL.

Jsou zváni i žáci naší školy, kteří běžně školní družinu nenavštěvují.

Prosím o zapsání informací do úkolníčků, i těm dětem, kteří budou v ŠD zůstávat i přesto, že běžně odcházejí dříve.

Děkujeme a těšíme se na krásné masky a odpoledne plné zábavy.

Beseda pro rodiče

Ve středu 29.1.2020 se uskutečnila beseda pro rodiče "Jak zvládat stres". Věnovala se nám paní Mgr. Jolana Keprtová z poradny zdraví Šumperk. Zveme Vás k další besedě na téma "Kyberšikana" aneb "víte s kým jsou vaše děti na počítači?". Otázku vhodnosti požívání mobilů, tabletů a počítačů našimi dětmi a na podobná témata budeme s naším hostem debatovat 19.2.2020 od 16.30 hodin v ZŠ. Všichni jste srdečně zváni.

Poděkování

Děkujeme všem sponzorům, rodičům a příznivcům školy za pomoc a organizaci školního plesu a dětského karnevalu. Bez vašeho přispění by to nešlo! Těšíme se na příští rok. Zaměstnanci školy.

Školní ples

Všichni jste srdečně zváni na školní ples, který se uskuteční v pátek 17.1. 2020 od 20 hodin v kulturním sále Obecního úřadu v Žerotíně. Těší se na vás kolektiv učitelů.


Dětský karneval

Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 18.1. 2020 od 15:00 v kulturním sále Obecního úřadu v Žerotíně. Těšíme se na vás!

Kdo by rád přispěl svojí pomocí na některé z akcí, hlaste se prosím u paní učitelky R. Ošťádalové v MŠ. Děkujeme.


Jarmark

Na vánoční jarmark a adventní kavárnu Vás srdečně zveme ve čtvrtek 12.12. od 16 hodin. Můžete zakoupit drobné dárkové předměty, ozdoby na stromeček, svícny....a potěšit své blízké. Občerstvení a příjemná předvánoční atmosféra zajištěna.

Vánoční koledování

V pátek 6.12. v 17 hodin budou žáci školy i děti ze školky společně vystupovat s programem "Zpívání u vánočního stromu" u obecního úřadu. Účast všech dětí nutná:-) Program pak pokračuje v sále KZŽ.

Bílý den

Na svatého Martina v pondělí 11.11. bude ve škole "BÍLÝ DEN". S sebou něco bílého na oblečení. "Bílý kůň vítán"😊

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 17.10. na 16 hodin (rodiče prvňáčků už nemusí)

Podzimní dílnička ŠD

Dne 16.10. ve školní družině bude probíhat dílnička. Rodiče s dětmi jsou zváni od 15.30 do 18 hodin.

Ředitelské volno dne 13.9.2019

Ředitelské volno

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku bude v pondělí 2. září v 8 hodin na zahradě školy. Těšíme se na vás...

Prázdninový provoz - úřední dny

1.7. - 3.7., 8-12 hodin (ZŠ)

8.7. - 10.7., 8-12 hodin (MŠ)

26.8.-30.8., 8-14 hodin (ZŠ)

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2019 od 16 hodin v I. třídě ZŠ.

Konzultační třídní schůzky

Pozor změna termínu: Konzultační třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 13.6. 2019 od 14 do 16.30 hodin. Termín si dohodněte s učiteli předem. Děkujeme.

Fotky ze školy v přírodě!

Všechny fotky ze Sluňákova najdete v sekci Pro Rodiče ve složce Fotky.

Přijatí uchazeči

Uchazeči přijatí do prvního ročníku ve šk. roce 2019 - 2020

Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 2. dubna 2019

Výroba ručního papíru

Žáci 4. a 5. ročníků se 27.2 zúčastní v centru ekologických aktivit Sluňákov programu "Výroba ručního papíru". Seznámí se s historií výroby papíru, materiálem, technikami výroby. A sami si v dílničkách mohou sami vyzkoušet, zač je toho loket... Tento program je financován z projektu Aktivity MAP.

Tonda Obal

19.2. nás navštíví společnost Eko-kom, a.s. se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách. Žáci si předvedou, jak umí třídit odpad a dozví se mnoho dalších užitečných informací.

Zprávičky:

6.2. jsme se zúčastnili krásného zimního projektového dne s dětmi v MŠ "Na ptačím krmítku", který byl zaměřen na stálé ptáky, jejich přikrmování v zimě a výrobu různých krmítek. Tento projekt byl realizován za podpory dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Začátkem února, 5.2., nás navštívila obecní policie Štěpánov s preventivním programem pro žáky základní školy"Bezpečnost"

Další informace a fotky najdete ve složce AKCE A SOUTĚŽE, další pěkné fotografie ve Fotogalerii.

Pozvánka na školní ples a karneval 2019

plakátek ples 2.pdf
plakátek karneval 2.pdf

Děkujeme všem rodičům, sponzorům a příznivcům, kteří se v letošním roce zapojili do chodu školy.

Do roku 2019 přejeme pevné zdraví, dávku štěstí a spoustu spokojenosti.

Kolektiv ZŠ a MŠ Žerotín.

Jarmark

Rádi bychom Vám zpříjemnili předvánoční čas školním JARMARKEM, který se uskuteční čtvrtek 20.12. od 16 hodin. Žáci ZŠ i děti MŠ s pedagogy pro Vás připravili drobné dárky, program i občerstvení. Jste srdečně zváni.

Planetárium

Dne 12.12. jsme se zúčastnili promítání mobilního planetária "Koloběh vody v přírodě". Byli jsme pozváni základní školou v Babicích, kde nás mile přivítali, dostali jsme občerstvení a prohlédli školu. Byl to pěkný program, děkujeme.

Vystoupení dětí a žáků

Na začátku adventu v neděli 2.12. děti MŠ a žáci školy přednesli pásmo koled s doprovodem hudebních nástrojů na akci "Vánoční koledování", kterou pořádala Obec Žerotín. Děti byli odměněni balíčkem sladkostí od Mikuláše na následné mikulášské nadílce.

Focení

Žáci mají možnost focení (sami nebo se sourozencem) s vánoční tematikou: 24.10. od 8.30 hodin v MŠ.

Je třeba se nahlásit v mateřské škole pí. uč. Ošťádalové.

Dílnička

Ve čtvrtek 11.10.2018 Tvořivá dílna (od 15.30) v ZŠ

Program

V pátek 5.10. 2018 Oslava lesa - Flora Olomouc

Zápis

Zápis do prvního ročníku se bude konat v úterý 17. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce nebo dítěte) je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy. S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas nebo jiný doklad). Kritéria viz složka "školní dokumenty".

27.03.2018